INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR").

Správce osobních údajů

Společnost Sirekar Czech s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, lČ: 04692551, DIČ: CZ04692551, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252201, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) 

 • distributor 

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) 

 • popisné údaje (např. bankovní spojení) 

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

Kategorie subjektů údajů 

 • zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu) 

 • zaměstnanec správce 

 • dopravce 

 • dodavatel služby 

 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci 

 • uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů 

 • velkoobchodníci 

 • finanční ústavy 

 • veřejné ústavy 

 • zpracovatel 

 • státní aj orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy 

 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU) 

Účel zpracování osobních údajů 

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 

 • jednání o smluvním vztahu 

 • plnění smlouvy 

 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) 

 • archivnictví vedené na základě zákona o výběrovým řízení na volná pracovní místa 

 • plnění zákonných povinností ze strany správce 

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

 • výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Práva subjektů údajů 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 

 • účelu zpracování, 

 • kategorii dotčených osobních údajů, 

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 

 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 • Požádat správce o vysvětlení. 

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 

 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní 

 • neprodleně závadný stav. 

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo 

 • obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 

 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

LOGOD_edited.png

MEIE KONTAKTID

(EE, En, Ru)

Copyright © 2020 Sirekar Hulgi OÜ, reg.code 10610490Liivalao 14, 11216, Tallinn, Estonia.